ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επαναληπτική διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες»

Νοεμβρίου 01, 2022 0
Επαναληπτική διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες»
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.
Π.Α. (24%).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.boriakinouria.gov.gr καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων έξι ευρώ ΚΑΙ 45/100 (806,45) €.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με την αριθ. 30224/19-04-2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΩΓ5Ο46ΜΤΛ6-ΛΛΕ) - κωδικός εναρίθμου 2003ΣΕ05500005.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakinouria.gov.gr).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. : 27553 60144).

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr