Προκήρυξη Διαγωνισμού για τις «Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Open mall

Φεβρουαρίου 03, 2022 0

Αντικείμενο των εργασιών είναι ο χρωματισμός των εξωτερικών προσόψεων των καταστημάτων που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του Open Mall του Δήμου Τρίπολης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων»
(CPV: 45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων)

 1. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Open mall του Δήμου Τρίπολης ,προϋπολογισμού 23.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 2. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου &Πανός 21Τρίπολη, ΤΚ 22100, Τηλέφωνο: 2710237123 / 227141 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 1. Τίτλος: «Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων»
 2. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία:

Αντικείμενο των εργασιών είναι ο χρωματισμός των εξωτερικών προσόψεων των καταστημάτων που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του Open Mall του Δήμου Τρίπολης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων,

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ,  ανέρχεται στο ποσό των 23.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 18.870,97€ πλέον ΦΠΑ ύψους: 4.529,03€).

Δικαίωμα προαίρεσης σε περίπτωση αύξησης των καταστημάτων καθώς και των μέτρων μέχρι του ποσό των 11.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:

Η πράξη «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»με Κωδικό ΟΠΣ 5037454 με συνολικό προϋπολογισμό 1.723.999,52 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με τη συνεργασία Δήμου και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, πρόκειται να υλοποιηθούν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων και μία ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου, την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης και ανάδειξης των διακριτικών χαρακτηριστικών της Τρίπολης, καθώς και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής παρέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα διακήρυξη εντάσσεται στο «ΥΠΟΕΡΓΟ 6 : Ανάδειξη ταυτότητας Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Τρίπολης» και  περιλαμβάνει τις οδούς :

Γεωργίου Α' (από τη διασταύρωση με την οδό Ερμού έως την πλατεία Κολοκοτρώνη) ,Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' (από τη διασταύρωση με την οδό Δαριώτου έως την πλατεία Κολοκοτρώνη) ,Γερμανού Πατρών ,Κύπρου ,Νεομάρτυρος Δημητρίου ,Ερμού ,Επισκόπου Ανθίμου, Χρ. Σμύρνης ,Δολιανών ,Αγαπήνορος , Ευαγγελιστρίας, Ρήγα Παλαμήδου ,Ορχομενού , Αλεξάνδρου Αρχιμανδρίτη ,Εθνικής Αντίστασης (από τη διασταύρωση με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την πλατεία Πετρινού), Τάσου Σεχιώτη (από τη διασταύρωση με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Παλαιολόγου).

Επισημάνσεις:

- Στις επιφάνειες προς χρωματισμό, όπου είναι απαραίτητο, θα γίνει καθαρισμός, επισκευή και μόρφωση αυτών δια τριπτού ασβεστοκονιάματος ή στοκαρίσματος. Θα πραγματοποιηθεί η αφαίρεση των τυχόν εξογκώσεων ή ανωμαλιών και η εκτέλεση των απαιτούμενων στρώσεων των χρωματισμών.

- Για τον χρωματισμό των επιχρισμένων επιφανειών θα χρησιμοποιηθούν ακρυλικά πλαστικά χρώματα, ενώ για τον χρωματισμό των κουφωμάτων ελαιοχρώματα για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες.

-  Για τις γωνιακές επιχειρήσεις οι χρωματισμοί αφορούν και τις δύο όψεις αυτών.

Παρατίθενται ενδεικτικές ποσότητες. Η ακριβή επιμέτρηση θα γίνει με ευθύνη των ενδιαφερόμενων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν λίστα των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μετά από σχετικό αίτημα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων.

1.500 τ.μ

Εργασίες χρωματισμού κουφωμάτων

200 τ.μ

 1. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 2. Συνολικός προϋπολογισμός:

18.870,97χωρίς Φ.Π.Α.

4.529,03€ Φ.Π.Α. (24%)

23.400,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 6 Μήνες.
 2. Απαιτούμενες δικαιολογητικά:

1.Οικονομική προσφορά σε υποφάκελο (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου).

2.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι:

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της AM 96/2021.

 Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).

3.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

4.Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

5.Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

6.Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο. 6 της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4289/1451/Α3/28 06 2019 Απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020  και έχει λάβει κωδικό MIS 5037454. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 2019ΣΕ11910053.

 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,25ης Μαρτίου & Πανός 21 Τρίπολη, ΤΚ 22100 και Τηλέφωνο: 2710227141-2, FΑΧ: 2710-233738, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 – 15:00. Επίσης ο διαγωνισμός θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.arcadianet.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (promitheus.gov.gr )
 2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
 3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/02/2022
 4. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/02/2022 και ώρα 14:00.
 5. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) Μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr