Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Γορτυνίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Μαρτίου 14, 2017

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης Γιαννόπουλος όρισε τους 6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας.


Αναλυτικά ορίζει τους κατωτέρω 6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Βυτίνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Προγραμματισμό, Ανάπτυξη, Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ.
β) Γραφείο κίνησης και Διαχείριση οχημάτων.
γ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Κοιμητήρια.
2. Τον κ. Παρασκευόπουλο Διονύσιο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Ηραίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Ιαματικές Πηγές Λουτρών Ηραίας.
β) Δράσεις αγροτικής παραγωγής και αξιοποίησης στην κοιλάδα του Αλφειού.
3. Τον κ. Πυρπυρή Καλλίμαχο του Πάνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Κλείτορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής.
β) Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων.
γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Βυτίνας, Κλείτορος και Λαγκαδίων.
4. Τον κ. Κοσμόπουλο Κωνσταντίνο του Παρασκευά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης του αναθέτει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες για την αξιοποίηση του φαραγγιού και της Λίμνης του Λάδωνα.
5. Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Τρικολώνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του ορεινού όγκου του Μαινάλου.
β) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του φαραγγιού του Λούσιου.
γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Δημητσάνας, Τρικολώνων και Ηραίας.
6. Τον κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Παιδεία και Δια βίου Μάθηση.
β) Νεολαία και Επιχειρηματικότητα.
γ) Υγεία και πρωτοβάθμια περίθαλψη.
δ) Συνεργασία του Δήμου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
ε) Συντονισμό δράσεων με την Περιφάρεια Πελοποννήσου
Β. Από τους ανωτέρω ορίζονται
1. Με αντιμισθία:
ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης
ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης
ο κ. Πυρπυρής Καλλίμαχος
και
2. Χωρίς αντιμισθία:
ο κ. Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος και
ο κ. Παρασκευόπουλος Διονύσιος
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, τις κατά τόπον αρμοδιότητές τους αναπληρώνουν αμοιβαίως ως εξής:
Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Πυρπυρής Καλλίμαχος.
Τον κ. Πυρπυρή Καλλίμαχο ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος.
Τον κ. Κοσμόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Παρασκευόπουλος Διονύσιος.
Τον κ. Παρασκευόπουλο Διονύσιο ο κ. Κοσμόπουλος Κωνσταντίνο ς.
Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης.
Τον κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης.
Αρμοδιότητα καθ’ ύλην ή κατά τόπον Τομέα ή Υπηρεσίας που δεν ανατίθεται με απόφασή του θα ασκείται κατά Νόμον υπ’ εμού ή των κατά σειρά Αναπληρωτών του.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξυνής Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη.
Να σημειώσουμε ότι αναμένεται η απόφαση του δημάρχου για το ποιος δημοτικός Σύμβουλος θα μπει στη θέση του κύριου Μητρόπουλου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαρτίου.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ


Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr