Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Αυγούστου 28, 2020

Στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου).

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αρκαδικό Χωριό Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
3. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου.
4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης - κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και των Νομικών Προσώπων αυτού.
7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (εξ αναβολής) - Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του ιδίου διαγωνισμού.
8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» για την Πράξη "Προμήθεια και τοποθέτηση υποθαλάσσιου φωτισμού Λιμένα Παραλίου Άστρους".
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 - 2020» στην πρόσκληση με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (εξ αναβολής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr