Βόρεια Κυνουρία:Διαγωνισμός για την συντήρηση οχημάτων

Οκτωβρίου 05, 2017

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό,με κριτήριο κατακύρωσης, την κατά ομάδα, πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η τακτική συντήρηση οχημάτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι 20.311,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 έως 11.00.


Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η Α.299/2017 ΑΑΥ, ενώ ο CPV είναι 34350000-5.


Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.


Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν επάγγελμα συναφές με την ανωτέρω υπηρεσία και να υποβάλλουν με την προσφορά τους, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο.

Δείτε την διακήρυξη  ΕΔΩ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr