Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας | 26 Οκτωβρίου 2018

Οκτωβρίου 23, 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που ακολουθούν.

1. Κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Περίφραξη οικοπέδου στον οικισμό Καρκαλούς».

2. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.

3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην θέση «Πλησίον Σταυροδρομίου» της Τ.Κ. Σταυροδρομίου του Δήμου Γορτυνίας, σύμφωνα με την 169/2018 απόφαση του Δημοτικού     Συμβουλίου.

4. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην θέση «Σταυρός» της Τ.Κ. Σταυροδρομίου του Δήμου Γορτυνίας, σύμφωνα με την 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών δικηγόρου Καπογιάννη Κωνσταντίνας.

6. Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών δικηγόρου Μητροπούλου Γεωργίας.

7. Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών δικηγόρου Γατσόπουλου Παναγιώτη.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 του Δήμου Γορτυνίας.

9. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση Αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 1/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για παροχή πληρεξουσιότητας και ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή για την πλήρωση των τυπικών διατυπώσεων για την κατάθεση, τον προσδιορισμό και τη συζήτηση της υποθέσεως.

10. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πραξ. καταθ. ΠΤ21/18 πράξης διόρθωσης της υπ' αριθμ.1/2018 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

11. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων σε αγωγή μετά από κατάθεση αίτησης - κλήσης των κληρονόμων του Ηλία Χρ. Καπράλου κατά του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

Δήμαρχος Γορτυνίας

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος. Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Θεοδωρόπουλο Ευάγγελο, Πετρόπουλο Γεώργιο, Διαμαντοπούλου - Τρουπή Μαρίνα, Κολιπέτσα Νικόλαο, Σταθά Κωνσταντίνο.

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr