Τα εκλογικά κέντρα της Π.Ε. Αρκαδίας για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Σεπτεμβρίου 15, 2023 0
Τα εκλογικά κέντρα της Π.Ε. Αρκαδίας για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7.6.2010), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 43 του Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2021). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57/τ.Α'/15.3.2012), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 109829/28.07.2021 (Β΄ 3833) και 109142/21.07.2022 (Β΄ 4066) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 5. Την αριθμ. 987/2023 (αριθμ. πρωτ. 74715/11.09.2023 και ΑΔΑ: ΨΕ3546ΜΤΛ6-ΦΛ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023». 6. Τις μεταξύ των Δήμων, εκλογικών διαμερισμάτων και οικισμών αποστάσεις, τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές συνθήκες και τον αριθμό των εκλογέων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Αρκαδίας ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα, για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023 και κατανέμουμε σε αυτά τους εκλογείς ως κατωτέρω:

{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/%CE%A8%CE%93%CE%91%CE%9B7%CE%9B1-%CE%917%CE%A8%20%281%29.pdf?_t=1694775569|100%|800|google}

#ΕΚΛΟΓΕΣ_2023

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr