ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη Δημοπρασίας «Διαμόρφωση ανοικτού χώρου κοινωνικής συναναστροφής Παραλίας Τυρού-Σαπουνακαίικων»

Νοεμβρίου 01, 2022 0
Διακήρυξη Δημοπρασίας «Διαμόρφωση ανοικτού χώρου κοινωνικής συναναστροφής Παραλίας Τυρού-Σαπουνακαίικων»
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια…

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.239,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 160.676,80 €, ΦΠΑ : 38.562,43€).

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Δημιουργία ενός πολυδύναμου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, περιπατητική διαδρομή, πολυόργανα γυμναστικής, χώρους πρασίνου κ.α.. Επίσης θα διαμορφωθούν χώροι στους οποίους θα εγκατασταθούν καθιστικές διατάξεις την αναψυχή των επισκεπτών. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην 01/2022 περιγραφή προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και ΕΕΕΣ στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού, 172807 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), κατά τους όρους της παρ. 1 (α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α που ανέρχεται στο ποσό των 3.213,54 ευρώ (τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετάτη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12)μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τη Διακήρυξη καθώς καιαπό τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι εννέα(9)μήνες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

• Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», Κωδ. Ε0861, αρ. εναρ 2022ΣΕ08610023 σύμφωνα με της υπ'αρίθμ1651/ 24-05-2022 Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με κωδικός έργου ΟΠΣ 5162225 .Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, και βαρύνει την με Κ.Α.: 15-7135.015 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο, αρμόδιος υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246) και την Τεχνική Υπηρεσία του Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr