ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη Δήμου Τρίπολης για τη μίσθωση ακινήτων - οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης

Οκτωβρίου 20, 2022 0
Διακήρυξη Δήμου Τρίπολης για τη μίσθωση ακινήτων - οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης
Ο Δήμαρχος Τρίπολης, προκηρύσσει Δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων – οικοπέδων, να καταθέσουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 21/10/2022 και λήγει στις 14/11/2022. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται εκπρόθεσμη.

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτων - οικοπέδων

Ο Δήμος Τρίπολης ενδιαφέρεται να μισθώσει τρία (3) ακίνητα – οικόπεδα για τη δημιουργία ανοιχτών χώρων στάθμευσης τροχοφόρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο - οικόπεδο πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • να βρίσκεται εκτός του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) και σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από τα όρια αυτού (Σ.Ε.Σ.) ,
 • να έχει έκταση τουλάχιστον 300 τ.μ.,
 • να είναι γεωμετρικά άρτιο και επίπεδης επιφάνειας,
 • να έχει είσοδο-έξοδο από και σε δημοτική οδό, πλάτους τριών (3) τουλάχιστον μέτρων,
 • να μην υπάρχει εντός αυτού κτίσμα ή άλλου είδους κατασκευή.

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία

Στη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή, πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, παρίστανται αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για δε τα Νομικά Πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω:

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και στις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, από το διαχειριστή της Εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και στις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό του, όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της Εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του δημοσιευμένες σε Φ.Ε.Κ.
 • Οι προσφορές των Κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των Α.Ε. που οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

Διενέργεια Δημοπρασίας - Κατακύρωση

Η δημοπρασία που είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Τρίπολης (Λαγοπάτη 45) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον κ. Δήμαρχο εφαρμοζομένων αυστηρώς των διατάξεων του Π.Δ 270/81 και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι από 21/10/2022 μέχρι και 14/11/2022, καταθέτοντας προσφορά (όχι οικονομική) σε σφραγισμένο φάκελο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία υποβάλλουν οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του προσφερόμενου ακινήτου από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η προσφορά υπογράφεται από όλους.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45, Τρίπολη), προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας. Η Οικονομική Υπηρεσία θα αποστείλει τις προσφορές στην κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Η Επιτροπή εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση καταλληλότητας ή μη αυτών.

Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα, η ίδια Επιτροπή συντάσσει έτερη εμπιστευτική έκθεση ορίζοντας και τη μισθωτική τους αξία (ανώτατο όριο προσφοράς σε €/τ.μ. ανά μήνα).

Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων είναι η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους του μισθώματος (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 79/2010).

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, η έκθεση αξιολόγησης με τα διαγράμματα των ακινήτων, τα οποία συντάσσονται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποστέλλονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Συμμετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορεί να υποβάλλει ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 48 ωρών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας θα ζητηθεί η άποψη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίαση και πριν τη διενέργεια της Β’ φάσης της Δημοπρασίας.

Β. Φάση: Διενέργεια δημοπρασίας.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Οι συμμετέχοντες θα μειοδοτούν προφορικά προσφέροντας τιμή μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ. ανά μήνα) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
Οι προσφορές θα δηλώνονται και θα γράφονται στο πρακτικό κατ' αλφαβητική σειρά εκφώνησης, με το ονοματεπώνυμο του κάθε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη, το οποίο αποστέλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.
Ο τελευταίος μειοδότης κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προβάλλει για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή τη μη έγκριση αυτών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή τη μη έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή από άλλη αρμόδια αρχή, β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό (€/τ.μ ανά μήνα) που θα ελεγχθεί από άποψη νομιμότητας από την αρμόδια Διοικητική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαιολογητικά Συμμετοχής Φακέλου Προσφοράς

Στον φάκελο με την προσφορά της αίτησης (Φάση Α’) υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ) και περιλαμβάνει, την προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος (σχέδιο του σχετικού εντύπου βρίσκεται στο Παράρτημα).
Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία, ως αναφέρεται στη Διακήρυξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και
τον αριθμό πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται στην τελευταία σελίδα), η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς – επί ποινή αποκλεισμού - πρέπει να αναγράφει τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης) και να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τους κάτωθι δυο (2) υποφακέλους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά :

1ος ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αντίγραφο/α δελτίου/ων ταυτότητας του/ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα: α) το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.
β) ότι σε περίπτωση εκποιήσεως ή μεταβιβάσεως του ακινήτου που θα μισθωθεί, είναι υποχρεωμένος πριν μεταβιβάσει το ακίνητο, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή. Επίσης ότι με το συμβόλαιο της αγοροπωλησίας θα υποχρεώσει το νέο κύριο (αγοραστή-ιδιοκτήτη) να σεβαστεί και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή-εκμισθωτή για την παρούσα μίσθωση.

γ) ότι παραιτείται από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση του μισθίου όσον αφορά τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του για όσο χρόνο θα διαρκέσει η μίσθωση. Σε περίπτωση μεταβίβασης, θα υποχρεώσει τον αγοραστή με τη συμβολαιογραφική πράξη να παραιτηθεί και αυτός από το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης.

δ) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, θα προσέλθει στη σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών της Επιτροπής Δημοπρασιών, θα παραδώσει το ακίνητο κατά τον οριζόμενο χρόνο και θα υπογράψει στην τασσόμενη προθεσμία το μισθωτήριο συμφωνητικό. Επίσης, δηλώνει ότι θα υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης στο TAXISNET εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού και ότι θα προσκομίσει αποδεικτικό ηλεκτρονικής δήλωσης, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής του μισθώματος.

ε) ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Δήμου Τρίπολης για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιονδήποτε.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση εταιριών ή άλλων νομικών προσώπων θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους και θα φέρουν εταιρική σφραγίδα.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., η υποβολή της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το Δ/ντα Σύμβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή στον πληρεξούσιο της εταιρίας να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο πληρεξούσιος της εταιρίας οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό.

Επίσης και στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ ή Σύλλογο/Σωματείο η υποβολή της αίτησης θα γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και είναι απαραίτητη η προσκόμιση σε φωτοαντίγραφο του καταστατικού (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (για Νομικό Πρόσωπο).

Καταστατικά ή εταιρικά των Νομικών Προσώπων καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί του καταστατικού και των τυχών τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής του φυσικού προσώπου και σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού φορέα, της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά Πρόσωπα

Οι δια χειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
Για τις Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

2ος ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Αντίγραφο τίτλου Ιδιοκτησίας (Συμβολαίου).
 • Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεως (εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου διμήνου) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή γραφείο Κτηματολογίου.
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλλου και Διαγράμματος του προσφερόμενου ακινήτου.
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος του προσφερόμενου ακινήτου.
 • Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη / των συνιδιοκτητών που θα αναγράφεται το συγκεκριμένο ακίνητο.
 • Στην περίπτωση εκείνη που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύψουν ουσιαστικές ασάφειες, η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά τεχνικά στοιχεία - που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών - ή να απορρίψει την προσφορά αν κατά την κρίση της την θεωρήσει τεχνικά απαράδεκτη.

Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την υποβολή των φακέλων προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιολογητικά διενέργειας δημοπρασίας

Αυτοί των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 Π.Δ. 270/81 και θα λάβουν μέρος στη Β΄ φάση «Διενέργεια δημοπρασίας», θα προσκομίσουν πριν από τη διεξαγωγή αυτής τα εξής:

α) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής, από:

 • το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης,
 • τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.),
 • το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης και
 • από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα στον Δήμο Τρίπολης).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαίωμα αποζημίωσης

Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή οποιασδήποτε καθυστέρησης, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7

Υποχρεώσεις Εκμισθωτή

Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, κατάλληλο προς χρήση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Για τη βεβαίωση της εκτέλεσης τυχόν εργασιών και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, θα συνταχθεί τελικό πρακτικό εκτίμησης από την ίδια ως άνω Επιτροπή.

Για τις ως άνω υποχρεώσεις, καθώς και για το χρόνο εκτέλεσής τους (ο οποίος, ανάλογα και με τις εργασίες που θα προκύψουν δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ένα (1) μήνα από την υπογραφή του μισθωτηρίου) ο εκμισθωτής καταθέτει δήλωση κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό αυτής.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω τασσομένης προθεσμίας, εάν δεν έχουν εκτελεσθεί οι ως άνω επισκευές ή δεν έχουν προσκομισθεί τα δικαιολογητικά, ο Δήμος έχει τη διακριτική ευχέρεια: α) να μην καταβάλει μισθώματα μέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές ή να προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή β) να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης και την με δημοπρασία ή με απ’ ευθείας μίσθωση άλλου χώρου σε βάρος του εκμισθωτή. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προβαίνει σε νέα μίσθωση και το αποτέλεσμά της βαρύνει τον μειοδότη, που υποχρεώνεται απέναντι στο Δήμο να πληρώσει την τυχόν διαφορά του μισθώματος, αν κατά τη νέα σύμβαση επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για την παράδοση του μισθίου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται με την παρούσα.

Η διαφορά αυτή βεβαιώνεται ως δημοτικό έσοδο σε βάρος του εκμισθωτή και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εσόδων. Δεν αποκλείεται ακόμη να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωσή του για κάθε άλλη ζημία, που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, μη έγκαιρη παράδοση του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Υπογραφή Μισθωτηρίου – Συμβολαίου

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης έχει υποχρέωση, ως εκμισθωτής πλέον με την έναρξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου Τρίπολης κατάλληλο και σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης, της σύμβασης μίσθωσης και μετά την εκτέλεση όλων των επισκευών ή και διαρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν σε αυτόν από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Τρίπολης, διαφορετικά η δημοπρασία θεωρείται άκυρη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 9

Παραλαβή-Παράδοση Μισθίου

Τόσο για την παραλαβή του μισθίου, όσο και για την παράδοσή του μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής –παράδοσης ακινήτου που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης και από έναν μηχανικό.

Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκμισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Υπηρεσίας να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή.

Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Ο εκμισθωτής θα κληθεί για να παραστεί αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά την παραλαβή ή την απόδοση σ’ αυτόν του μισθίου, ενώ σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το ακίνητο, θα συνταχθεί έγγραφο από την Υπηρεσία, το οποίο θα του κοινοποιηθεί με απόδειξη και στο οποίο θα αναφέρεται από πού θα παραλάβει τα κλειδιά του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 10

Διάρκεια Μίσθωσης

Η μίσθωση ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 «Παραλαβή-Παράδοση Μισθίου».

Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η καταβολή του μισθώματος.

Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για τρία (3) ακόμα έτη, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο Τρίπολης, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν απαιτείται πλέον η χρήση του ακινήτου.

Ο Δήμος Τρίπολης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και πριν από τη συμβατική λήξη της, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή για τους εξής λόγους:

 • Εάν αποκτήσει στην περιοχή ιδιόκτητο ακίνητο.
 • Εάν παραχωρηθεί στον Δήμο Τρίπολης η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.
 • Εάν εκλείψουν οι λόγοι της μίσθωσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον μισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει η υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθώματος.

Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της μίσθωσης μόνο στην περίπτωση που εκδώσει άδεια ανοικοδόμησης, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον μισθωτή (Δήμος Τρίπολης) κοινοποιώντας του την άδεια ανοικοδόμηση τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της σύμβασης από οποία παύει η υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 11

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος-Εγγύηση

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για όλη τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης.

Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει από την εγκατάσταση (με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής) της Υπηρεσίας στο μίσθιο.

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου μισθώματος μετά την αφαίρεση των νομίμων κατά τους κείμενους νόμους κρατήσεων και μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 3130/2003).

Εάν το μίσθιο διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λ.π. αυτού θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή. Εις αυτόν (τον τελευταίο) θα καταβάλλονται από τον Δήμο τα μισθώματα, από την κοινοποίηση στον Δήμο του αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος νομέας κ.λ.π., νόμιμα μεταγραμμένου, εφόσον απαιτείται μεταγραφή.

Ο Δήμος Τρίπολης δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του μισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή μισθωμάτων ως εγγυοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 12

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση.

Δεν φέρει καμιά ευθύνη για τις βλάβες ή ζημίες των παγίων εγκαταστάσεων του μισθίου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, στην τυχόν κακή κατασκευή ή παλαιότητα αυτού ή σε θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία.

ΑΡΘΡΟ 13

Προσθήκη εξοπλισμού-Επισκευές μισθίου-Αποκατάσταση φθορών

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων στο μίσθιο από τον Δήμο Τρίπολης συμφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του Δήμου και με δαπάνες αυτού. Ο Δήμος Τρίπολης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του και υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του μισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια το κόστος θα βαρύνει το εκμισθωτή / τους εκμισθωτές.

Σε περίπτωση αρνήσεως του εκμισθωτή/ εκμισθωτές, ο μισθωτής δικαιούται να προβεί:

 • Είτε σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης και τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα και βεβαιώνεται με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εσόδων.
 • Είτε στη διακοπή καταβολής μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
 • Είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας την σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από τα επόμενα μισθώματα.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, ή σε τυχαίο γεγονός.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση- Συνέχιση μίσθωσης

Σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Η χρήση από τον μισθωτή (Δήμος Τρίπολης) του μισθωμένου ακινήτου πέραν του χρόνου λήξης της μίσθωσης θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Για την χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε.

Εάν το ακίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.

Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στον Δήμο των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.

ΑΡΘΡΟ 16

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας (Α΄ Φάση), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.

Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στη Διαύγεια.

Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης (αρχικής ή και επαναληπτικής) βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 17

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά όπως επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 18

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600484/474.

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.

ΑΡΘΡΟ 19

Λοιπές διατάξεις

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, εφόσον δεν μπορεί να επιλυθεί με συνεννόηση, θα επιλύεται στα Δικαστήρια Τριπόλεως.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr