ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Β.Κυνουρία: Διακήρυξη για την υπηρεσία εκπόνησης σχεδίων αστικής προσβασιμότητας

Σεπτεμβρίου 27, 2022 0
Β.Κυνουρία: Διακήρυξη για την υπηρεσία εκπόνησης σχεδίων αστικής προσβασιμότητας
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, η υπηρεσία εκπόνησης σχεδίων αστικής προσβασιμότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις…

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας, είναι 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.

Π.Α., και το κόστος της θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου («ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2479/27-04-2022 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.), βάσει της Αποφάσεως εντάξεως 240.3.1/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με: -καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής προσφορών την Παρασκευή 14/10/2022 & ώρα 14.00.

-ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, την Πέμπτη 20/10/2022 & ώρα 09.00
-κωδικός CPV είναι : 90713000-8, η γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL651 και η ΑΑΥ είναι η : Β.27/202, επί του ΚΑ 00-6495.036 του προϋπολογισμού έτους 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα συνταχθούν σε ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού δίδονται στο τηλ. 27553-60111.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr